Giờ Chủ nhà Tỷ số Khách
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 05/09/2019
01:00 Đảo Guam 0 - 1 Maldives
01:30 Đảo Guam 0 - 1 Maldives
04:30 Triều Tiên vs Lebanon
05:00 Mông Cổ 1 - 0 Myanmar
06:00 Đảo Guam 0 - 1 Maldives
06:00 Mông Cổ 1 - 0 Myanmar
06:00 Tajikistan 1 - 0 Kyrgyzstan
06:00 Singapore 2 - 2 Yemen
06:00 Palestine 2 - 0 Uzbekistan
06:00 Bahrain vs Iraq
06:00 Thái Lan 0 - 0 Việt Nam
06:00 Qatar vs Afghanistan
06:00 Ấn Độ 1 - 2 Oman
06:00 Campuchia 1 - 1 Hồng Kông
06:00 Indonesia 2 - 3 Malaysia
06:00 Philippines 2 - 5 Syria
06:00 Sri Lanka 0 - 2 Turkmenistan
06:00 Triều Tiên vs Lebanon
06:00 Nepal VS Kuwait
06:00 Đài Loan 1 - 2 Jordan
07:10 Đài Loan 1 - 2 Jordan
07:30 Philippines 2 - 5 Syria
07:30 Campuchia 1 - 1 Hồng Kông
07:45 Singapore 2 - 2 Yemen
08:00 Thái Lan 0 - 0 Việt Nam
08:00 Philippines 2 - 5 Syria
08:30 Indonesia 2 - 3 Malaysia
09:30 Ấn Độ 1 - 2 Oman
10:00 Sri Lanka 0 - 2 Turkmenistan
10:00 Tajikistan 1 - 0 Kyrgyzstan
10:00 Palestine 2 - 0 Uzbekistan
10:00 Ấn Độ 1 - 2 Oman
12:30 Qatar vs Afghanistan
12:30 Bahrain vs Iraq
13:00 Kuwait VS Nepal
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 10/09/2019
01:30 Đảo Guam 1 - 4 Philippines
05:00 Mông Cổ 0 - 1 Tajikistan
06:00 Campuchia 0 - 1 Bahrain
06:00 Mông Cổ 0 - 1 Tajikistan
06:00 Qatar vs Ấn Độ
06:00 Afghanistan 1 - 0 Bangladesh
06:00 Singapore 2 - 1 Palestine
06:00 Maldives 0 - 5 Trung Quốc
06:00 Sri Lanka 0 - 1 Triều Tiên
06:00 Turkmenistan 0 - 2 Hàn Quốc
06:00 Yemen vs Arập Xêut
06:00 Malaysia 1 - 2 UAE
06:00 Myanmar 0 - 2 Nhật Bản
06:00 Nepal VS Đài Loan
06:00 Kuwait 0 - 3 Australia
06:00 Hồng Kông 0 - 2 Iran
06:00 Đảo Guam 1 - 4 Philippines
06:00 Indonesia 0 - 3 Thái Lan
07:00 Maldives 0 - 5 Trung Quốc
07:10 Đài Loan 0 - 2 Nepal
07:30 Campuchia 0 - 1 Bahrain
07:30 Myanmar 0 - 2 Nhật Bản
07:45 Singapore 2 - 1 Palestine
08:00 Hồng Kông 0 - 2 Iran
08:00 Afghanistan 1 - 0 Bangladesh
08:00 Yemen vs Arập Xêut
08:20 Myanmar 0 - 2 Nhật Bản
08:30 Indonesia 0 - 3 Thái Lan
08:45 Malaysia 1 - 2 UAE
10:00 Turkmenistan 0 - 2 Hàn Quốc
10:00 Sri Lanka 0 - 1 Triều Tiên
10:00 Afghanistan 1 - 0 Bangladesh
11:00 Maldives 0 - 5 Trung Quốc
11:30 Kuwait 0 - 3 Australia
11:59 Yemen vs Arập Xêut
12:00 Yemen vs Arập Xêut
12:30 Qatar vs Ấn Độ
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 10/10/2019
04:30 Australia 5 - 0 Nepal
05:00 Australia 5 - 0 Nepal
06:00 Trung Quốc 7 - 0 Đảo Guam
06:00 Việt Nam 1 - 0 Malaysia
06:00 Iran 14 - 0 Campuchia
06:00 Australia 5 - 0 Nepal
06:00 Lebanon 2 - 1 Turkmenistan
06:00 Hàn Quốc 8 - 0 Sri Lanka
06:00 UAE 5 - 0 Indonesia
06:00 Nhật Bản 6 - 0 Mông Cổ
06:00 Bangladesh 0 - 2 Qatar
06:00 Syria 2 - 1 Maldives
06:00 Iraq 2 - 0 Hồng Kông
06:00 Jordan 0 - 0 Kuwait
06:00 Uzbekistan 5 - 0 Yemen
06:00 Arập Xêut VS Singapore
06:00 Oman 3 - 0 Afghanistan
06:00 Kyrgyzstan 7 - 0 Myanmar
06:35 Nhật Bản 6 - 0 Mông Cổ
07:00 Hàn Quốc 8 - 0 Sri Lanka
07:00 Việt Nam 1 - 0 Malaysia
08:00 Trung Quốc 7 - 0 Đảo Guam
08:00 Syria 2 - 1 Maldives
08:00 Iraq 2 - 0 Hồng Kông
08:00 Uzbekistan 5 - 0 Yemen
09:00 Bangladesh 0 - 2 Qatar
09:00 Việt Nam 1 - 0 Malaysia
09:30 Iran 14 - 0 Campuchia
10:00 Syria 2 - 1 Maldives
10:30 Oman 3 - 0 Afghanistan
10:30 Uzbekistan 5 - 0 Yemen
10:30 Kyrgyzstan 7 - 0 Myanmar
11:00 Oman 3 - 0 Afghanistan
11:25 Arập Xêut VS Singapore
12:00 Jordan 0 - 0 Kuwait
12:00 Lebanon 2 - 1 Turkmenistan
12:00 UAE 5 - 0 Indonesia
12:00 Iraq 2 - 0 Hồng Kông
13:00 Arập Xêut VS Singapore
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 15/10/2019
04:00 Mông Cổ 1 - 2 Kyrgyzstan
04:30 Triều Tiên 0 - 0 Hàn Quốc
06:00 Philippines 0 - 0 Trung Quốc
06:00 Indonesia 1 - 3 Việt Nam
07:10 Đài Loan 1 - 7 Australia
07:30 Philippines 0 - 0 Trung Quốc
07:30 Campuchia 0 - 4 Iraq
07:30 Indonesia 1 - 3 Việt Nam
07:40 Đài Loan 1 - 7 Australia
07:45 Singapore 1 - 3 Uzbekistan
08:00 Thái Lan 2 - 1 UAE
08:00 Đảo Guam VS Syria
08:00 Tajikistan 0 - 3 Nhật Bản
08:00 Philippines 0 - 0 Trung Quốc
08:15 Tajikistan 0 - 3 Nhật Bản
08:30 Indonesia 1 - 3 Việt Nam
09:00 Palestine 0 - 0 Arập Xêut
09:30 Ấn Độ 1 - 1 Bangladesh
10:00 Sri Lanka 0 - 3 Lebanon
10:00 Palestine 0 - 0 Arập Xêut
10:00 Ấn Độ 1 - 1 Bangladesh
10:00 Syria 4 - 0 Đảo Guam
12:00 Jordan 3 - 0 Nepal
12:30 Qatar 2 - 1 Oman
12:30 Bahrain 1 - 0 Iran
13:10 Đài Loan VS Australia
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 13/11/2019
18:00 Yemen 1 - 0 Palestine
18:00 Turkmenistan 3 - 1 Triều Tiên
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 14/11/2019
05:00 Syria 2 - 1 Trung Quốc
05:00 Hồng Kông 0 - 0 Bahrain
05:00 Việt Nam 1 - 0 UAE
05:00 Myanmar 4 - 3 Tajikistan
05:00 Afghanistan 1 - 1 Ấn Độ
05:00 Oman 4 - 1 Bangladesh
05:00 Yemen 1 - 0 Palestine
05:00 Iraq 2 - 1 Iran
05:00 Kuwait vs Đài Loan
05:00 Maldives 1 - 2 Philippines
05:00 Malaysia 2 - 1 Thái Lan
05:00 Jordan vs Australia
05:00 Kyrgyzstan 0 - 2 Nhật Bản
05:00 Uzbekistan 2 - 3 Arập Xêut
05:00 Turkmenistan 3 - 1 Triều Tiên
05:00 Lebanon 0 - 0 Hàn Quốc
05:30 Myanmar 4 - 3 Tajikistan
06:00 Maldives 1 - 2 Philippines
06:00 Turkmenistan 3 - 1 Triều Tiên
06:15 Kyrgyzstan 0 - 2 Nhật Bản
06:18 Kyrgyzstan 0 - 2 Nhật Bản
07:00 Hồng Kông 0 - 0 Bahrain
07:00 Uzbekistan 2 - 3 Arập Xêut
07:00 Maldives 1 - 2 Philippines
07:45 Malaysia 2 - 1 Thái Lan
08:00 Uzbekistan 2 - 3 Arập Xêut
08:00 Lebanon 0 - 0 Hàn Quốc
08:00 Việt Nam 1 - 0 UAE
09:00 Syria 2 - 1 Trung Quốc
09:00 Afghanistan 1 - 1 Ấn Độ
09:00 Iraq 2 - 1 Iran
10:00 Kyrgyzstan 0 - 2 Nhật Bản
10:00 Oman 4 - 1 Bangladesh
10:00 Iraq 2 - 1 Iran
10:00 Yemen 1 - 0 Palestine
11:00 Jordan vs Australia
11:00 Kuwait vs Đài Loan
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 19/11/2019
04:00 Nepal 0 - 1 Kuwait
05:00 Uzbekistan 2 - 0 Palestine
05:00 Turkmenistan 2 - 0 Sri Lanka
05:00 Kuwait VS Nepal
05:00 Iraq 0 - 0 Bahrain
05:00 Yemen 1 - 2 Singapore
05:30 Myanmar 1 - 0 Mông Cổ
06:00 Maldives 3 - 1 Đảo Guam
06:00 Turkmenistan 2 - 0 Sri Lanka
07:00 Uzbekistan 2 - 0 Palestine
07:00 Nepal 0 - 1 Kuwait
07:00 Hồng Kông 2 - 0 Campuchia
07:45 Malaysia 2 - 0 Indonesia
08:00 Uzbekistan 2 - 0 Palestine
08:00 Việt Nam 0 - 0 Thái Lan
09:00 Afghanistan 0 - 1 Qatar
09:00 Syria 1 - 0 Philippines
09:00 Kyrgyzstan 1 - 1 Tajikistan
09:00 Iraq 0 - 0 Bahrain
10:00 Oman 1 - 0 Ấn Độ
10:00 Yemen 1 - 2 Singapore
11:00 Jordan 5 - 0 Đài Loan
12:00 Lebanon VS Triều Tiên
14:00 Hồng Kông VS Campuchia
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 26/03/2020
04:30 Triều Tiên VS Sri Lanka
06:00 Trung Quốc VS Maldives
06:00 Arập Xêut VS Yemen
06:00 Triều Tiên VS Sri Lanka
06:00 Thái Lan VS Indonesia
06:00 UAE VS Malaysia
06:00 Tajikistan VS Mông Cổ
06:00 Philippines VS Đảo Guam
06:00 Hàn Quốc VS Turkmenistan
06:00 Australia VS Kuwait
06:00 Ấn Độ VS Qatar
06:00 Palestine VS Singapore
06:00 Bahrain VS Campuchia
06:00 Iran VS Hồng Kông
06:00 Đài Loan VS Nepal
06:00 Nhật Bản VS Myanmar
06:00 Bangladesh VS Afghanistan
06:20 Nhật Bản VS Myanmar
07:00 Hàn Quốc VS Turkmenistan
07:30 Philippines VS Đảo Guam
08:00 Thái Lan VS Indonesia
08:30 Bangladesh VS Afghanistan
08:30 Iran VS Hồng Kông
09:00 Palestine VS Singapore
09:00 Tajikistan VS Mông Cổ
09:30 Ấn Độ VS Qatar
12:00 Bahrain VS Campuchia
12:30 UAE VS Malaysia
13:30 Arập Xêut VS Yemen
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 31/03/2020
01:30 Đảo Guam VS Trung Quốc
04:30 Indonesia VS UAE
05:30 Myanmar VS Kyrgyzstan
06:00 Campuchia VS Iran
06:00 Qatar VS Bangladesh
06:00 Malaysia VS Việt Nam
06:00 Singapore VS Arập Xêut
06:00 Nepal VS Australia
06:00 Đảo Guam VS Trung Quốc
06:00 Turkmenistan VS Lebanon
06:00 Indonesia VS UAE
06:00 Mông Cổ VS Nhật Bản
06:00 Sri Lanka VS Hàn Quốc
06:00 Yemen VS Uzbekistan
06:00 Hồng Kông VS Iraq
06:00 Kuwait VS Jordan
06:00 Myanmar VS Kyrgyzstan
06:00 Afghanistan VS Oman
06:00 Maldives VS Syria
06:30 Mông Cổ VS Nhật Bản
07:00 Maldives VS Syria
07:00 Turkmenistan VS Lebanon
07:30 Campuchia VS Iran
07:45 Singapore VS Arập Xêut
08:00 Hồng Kông VS Iraq
08:45 Malaysia VS Việt Nam
10:00 Afghanistan VS Oman
10:00 Sri Lanka VS Hàn Quốc
11:35 Kuwait VS Jordan
12:30 Qatar VS Bangladesh
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 04/06/2020
06:00 Jordan VS Nepal
06:00 Australia VS Đài Loan
06:00 Lebanon VS Sri Lanka
06:00 Hàn Quốc VS Triều Tiên
06:00 Việt Nam VS Indonesia
06:00 Nhật Bản VS Tajikistan
06:00 Oman VS Qatar
06:00 Uzbekistan VS Singapore
06:00 Iraq VS Campuchia
06:00 Bangladesh VS Ấn Độ
06:00 Arập Xêut VS Palestine
06:00 Iran VS Bahrain
06:00 Kyrgyzstan VS Mông Cổ
06:00 UAE VS Thái Lan
06:00 Trung Quốc VS Philippines
06:00 Syria VS Đảo Guam
Lịch thi đấu bóng đá VLWC khu vực Châu Á ngày 09/06/2020
06:00 Đài Loan VS Kuwait
06:00 Bangladesh VS Oman
06:00 Hàn Quốc VS Lebanon
06:00 Triều Tiên VS Turkmenistan
06:00 Bahrain VS Hồng Kông
06:00 Palestine VS Yemen
06:00 Nhật Bản VS Kyrgyzstan
06:00 UAE VS Việt Nam
06:00 Philippines VS Maldives
06:00 Arập Xêut VS Uzbekistan
06:00 Trung Quốc VS Syria
06:00 Australia VS Jordan
06:00 Iran VS Iraq
06:00 Ấn Độ VS Afghanistan
06:00 Tajikistan VS Myanmar
06:00 Thái Lan VS Malaysia
Bảng xếp hạng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây